CAR Logistics – Байгууллагын урамшуулал
Урт хугацааны тогтвортой хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор ачаа тээврийн үйлчилгээний үнийн дүнгээс хамаарсан урамшууллын системийг боловсруулж харилцагч нартаа санал болгож байна. CAR Logistics –тай хамтран ажиллаж харилцагч байгууллага болсноор 6 САР-ын хугацааны тээврийн нийт үнийн дүнгээс хамаарсан шаталсан урамшууллыг авах боломжтой.